Chat with us, powered by LiveChat
tutustu ainutlaatuiseen valmiskonseptiimme!

BYGG RÄTT I STOCK HANDBOK

BYGG RÄTT I STOCK HANDBOK

JAG VÄLJER STOCK

För många av oss blir en bastu, en bod eller en villa i stock en av livets största investeringar. I bygget och planeringen ingår många skeden som måste beaktas när din egen stockdröm ska uppföras. Nedan berättar vi mer bl.a. om att bygga i stock, om materialval, hälsosam inomhusluft och minimalt kolavtryck. Stock är i stark ökning som byggmaterial för både fritidsbostäder och egnahemshus. Salvos väljer stock, kanske det är också ditt val?

VAD ÄR STOCK?

Stockens råvara är vanligen tall eller gran. Av dessa träslag är gran populärast eftersom det kan lasyrbehandlas. Med tallstock kommer furans röda färg att tränga igenom vilket betyder att ljusbehandlat virke mycket snart börjar skifta i ljusrött. Inga andra skillnader av betydelse har konstaterats mellan dessa råvaror. Båda träslagen är utmärkt väl lämpade för stockbygge.

Stock är det mest traditionella byggmaterialet i Finland. Det finns fortfarande stockbyggnader i Finland som är hundratals år gamla och välbevarade. Med rätt underhåll håller stock för flera generationers användning.

 

 

STOCKENS GEOGRAFISKA VÄXTHÖJD

Det finns stora skillnader i stockens råvara, alltså virkets egenskaper. I södra Finland är tillväxten upp till 2,5 gånger snabbare än i höjd med Kajanaland. Sydligt virke har bredare årsringar än nordligt virke. Alltför långt norrifrån är det ändå ingen vits att frakta virke till sågen, för i så fall blir det problem med att stockarna vrider sig. Tänk dig själv vilken skillnad det är mellan en lappländsk martall och en ståtlig granskog i Kajanaland. Sydligt virke är naturligtvis billigare än nordligt men det blir dyrt att spara på fel sak. Träden som Salvos använder huggs i höjd med Kajanaland och där finns Salvos stockfabrik.

MASSIV STOCK ELLER LAMELLSTOCK?

Den oftast använda industriella stocktypen är hyvlad stock. Det finns två sorters hyvlad stock. Den ena tillverkas av massivt trä och den andra av två eller flera stycken som limmas ihop, beroende på stockdimension. Denna stocktyp kallas lamellstock. I synnerhet i stora byggnader är det vanligast med lamellstock. Massiv stock är avsedd för mindre stockbyggnader som gårdsbastur, bodar och förråd.

I jämförelse med massiv stock är lamellstockens värmevärden bäst. Bägge stockalternativen är lämpade för året om-användning och kraftiga temperaturvariationer.

STOCKBYGGNADENS SÄTTNING

Stock är en konstruktion som sätter sig. Nya stockbyggnader sätter sig i och med att virket torkar och förtätas. Sättning sker också på grund av att tätningsmaterialet mellan stockarna komprimeras. När man bygger i stock måste stockarnas sättning alltid beaktas så att fri sättning är möjlig. Ovanför fönster och dörrar lämnas sättningsmarginal, karmen fästs i karmträet för att stocken ska kunna sätta sig. Karmträet binder också ihop stockarna i sidoriktning. Om mellanväggar görs i annat material ska sättningsmarginal lämnas också ovanför väggarna för att väggen inte ska börja bära upp stockbyggnadens övriga konstruktioner. Stockbyggets viktigaste spelregel är därför att sättningen ska beaktas. När stockvarven läggs på varandra binds stockarna ihop med dymlingar i trä. Den övre stocken fästs vid den undre och så vidare, ända till sista stocken. När stockstommen är hopsatt ska skruvstänger redan i byggnadsskedet monteras i väggarna. Skruvstängerna ska regelbundet dras till, i synnerhet under det första året, så att stockarna sätter sig jämnt på alla sidor.

STOCKBYGGNADENS PLACERING OCH GRUNDEN

Bästa platsen för huset är tomtens högsta punkt så att ytvattnet automatiskt rinner bort från huset. De byggnader som har stått på samma plats i hundratals år byggdes alltid högst uppe på tomten. Också andra platser kan vara lämpliga men i så fall måste mer tid reserveras för arbetet med byte av jordmassor och dränering.

På en grund som lagts enligt konstens alla regler är det tryggt att bygga. Det förberedande arbetet, så som byte av jordmassor och installation av dräneringsrör, filterduk och kontrollbrunnar, ska göras av yrkesfolk. Marken komprimeras skiktvis tills den är bärande. Sedan är det dags att lägga den egentliga grunden, med installation av tjälskydd, grundplattor och plintar. Korrekt utfört markarbete och rätt lagd husgrund är bästa garanti för att byggnaden står rakt och därmed för att fönster och dörrar fungerar.

STOCKHUSETS INOMHUSLUFT

Stockbyggnader har prima inomhusluft och stock jämnar ut temperaturväxlingarna i en byggnad. Sommartid är det svalt inne i stockbyggnaden och på vintern behagligt varmt. Stock binder och avger fukt naturligt och därför används materialet i byggnader med stora fukt- och temperaturvariationer. Inomhusluftens fukthalt är jämnare i stockhus än i andra byggnader vilket ger större välbefinnande under alla årstider. Damm- och bakteriehalten är betydligt lägre i en stockbyggnad än med något annat sätt att bygga. Forskningen har visat att de som bor i stockhus ger bättre vitsord åt inomhusluften än invånare i andra hus.

STOCKHUSETS VENTILATION

Vid nybyggnation i Finland är de stora variationerna i temperatur och fukthalt en vardaglig utmaning. Plastade hus har gjorts alltför täta vilket gör att fukt kondenseras i konstruktionen, om ventilationen inte är perfekt. Detta ger problem med inomhusluften och stora sanitära olägenheter. Många som har blivit sjuka på grund av inomhusluften har besökt Salvos utställningshus och en del av dem har skaffat sig ett eget drömhus i stock.

Traditionellt har stockbyggnader ventilerats med fri cirkulation eller självdrag. Om det gäller en stuga för tre årstiden är fri cirkulation det populäraste ventilationsalternativet eftersom bestämmelserna inte förutsätter maskinell ventilation. Självdrag åstadkoms med ventilationsluckor. Varje rum förses med ventiler för friskluft och frånluft.

Stockhusets inomhusluft är bevisligen det mest lättskötta och tryggaste alternativet.

ENERGISNÅLT STOCKBYGGE

En stockbyggnad på trossbotten som används från vår till höst kan lämnas utan grundvärme över vintern. Detta möjliggörs av Salvos unika trossbottenkonstruktion, materialval och tekniska lösningar. Byggnaden isoleras inte med fuktabsorberande ull utan med spraybaserad polystyren. Med välventilerade bjälklag hålls konstruktionerna friska året om och på stugan möts du alltid av träets fräscha doft. Salvos vattenteknik har utvecklats för att spara energi och våra försäljare hjälper dig att planera en helhet som motsvarar dina behov. Beroende på byggnadens volym kan inbesparingen i uppvärmningskostnader bli hundratals euro per år.

DET EKOLOGISKA ALTERNATIVET

Riklig användning av trä är i sig en ekologisk gärning. En biprodukt av stocktillverkningen är flis; mer ren energi än själva stocktillverkningen förbrukar. Stock och andra träprodukter binder ungefär 2 kg koldioxid för varje kilo växande träd. Trä är ett förnybart och helt naturenligt byggmaterial.

Salvos centraliserade logistik reducerar utsläppen av växthusgaser i olika faser av byggnadsverksamheten. Stora massor levereras direkt från avtalsfabriken till Salvos fabrik där produkterna monteras eller plockas ihop till en byggnad. Produkterna levereras till byggplatsen i en leverans.

OLIKA KNUTAR

Salvos har tre olika standardknutar. Traditionell korsknut: Den vanligaste knutmodellen, i vilken stockens knutskalle sticker ut 150 mm utanför ytterväggens plan. Korsknuten är ytterst vind- och värmetät.

Laxknut: Mycket stilig knutmodell. Modellen är gammal men till stilen modern. En laxknut är svår att göra men som ett resultat av stark erfarenhet och långsiktigt utvecklingsarbete har vi fått fram en vind- och värmevänlig knut som vi är riktigt stolta över.

Kortknut: En kort korsknut som täcks in med stående bräder. Kortknuten passar också för planlagt område där knutskallar inte är tillåtna.

STOCKBYGGNADENS MATERIALVAL

Takpapp är det vanligaste takmaterialet. Papp passar bra på ett stockhus på grund av att den är tyst. Vid läggning av takpapp ska man ovillkorligen använda vattenplåt med droppnäsa. Det vanligaste byggfelet vid läggning av takpapp är att pappen viks och spikas fast i vindskivan (hängbrädet). Solvärme och vinterköld leder till att pappen spricker i vikningen och kring spikhålen. Det kan leda till att taket inom kort måste renoveras.

Som isolering i övre och undre bjälklag rekommenderas munstyckspressad polystyren (Finnfoam) som inte binder fukt. Vi är alla bekanta med ”gammal stuglukt”, vars källa är ullisolering som har absorberat fukt.

 

STOCK ÄR ETT TRYGGT VAL

Som vid allt byggande är det bästa alternativet för ett stockbygge att byggnaden kan uppföras inomhus, skyddat för väder och vind. Digitalt optimerad fukthalt ger garanti för att konstruktionen är torr till alla delar. Alla kategorier av stockbyggnader – helt färdiga, väderskyddade och paketleveranser – packas färdigt inomhus redan på fabriken. Det betyder att byggnaden eller byggnadsmaterialet överlåts i rent och torrt skick.

WordPress Image Lightbox